Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse på siden. Du kan lese mer om hvorfor og hvordan her.

OK
Forside

Salgsbetingelser

Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse

1.1 Salgs- og leveringsbetingelsene til Office Center Hønefoss A/S gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene.

2. Pris

2.1 Alle priser er eksklusiv mva.

2.2 Alle ekstraomkostninger som forårsakes av leverings- og transporthindringer og som ikke kan tilregnes selger, betales av kjøper.

2.3 Service og vedlikehold omfattes ikke i den avtalte pris.

2.4 På konsulenttjenester gjelder alle priser pr time, hvis ikke annet er avtalt skriftlig. 

2.5 Hvis ikke annet er oppgitt i tilbudet eller er avtalt skriftlig, gjelder den timeprisen som var publisert på det tidspunktet tilbudet ble akseptert.

2.5 Hvis ikke annet er oppgitt i tilbudet eller er avtalt skriftlig, skal kjøper betale for all tid selgers konsulent er utilgjengelig for andre oppdrag fordi han jobber for kjøper. Dette inkluderer tid brukt på reising.

2.5 På inngåtte avtaler om konsulenttjenester kan selger årlig justere prisen per enhet ihht. indeks for arbeidskraftkostnad innen informasjon og kommunikasjon.

3. Fakturering

3.1 Fakturaen dateres den dag varen sendes fra selgers lager eller, når kjøper skal hente varen, den dag kjøper underrettes om at varen er klar for henting.

3.2 Kunden blir belastet for et ekspedisjonsgebyr på kr. 50,-

3.3 Ved større installasjoner kan det avtales delfakturering.

3.4 For konsulenttjenester vil fakturering skje fortløpende, såfremt ikke annet er avtalt. Forbrukt tid faktureres uavhengig av oppdragets status.

4. Betalings betingelser

4.1 Kjøpesummen forfaller til betaling 10 kalenderdager etter vareforsendelse, dette såfremt annet ikke er avtalt.

4.2 På selgers forlangende må kjøper stille tilfredsstillende garanti for riktig betaling.

4.3 Kjøpers reklamasjon på grunn av ikke vesentlige mangler gir ikke kjøper rett til å holde tilbake betalingen utover forfall.

4.4 Motregning fra kjøpers side krever samtykke fra selger.

4.5 Ved overskridelse av betalingsfristen vil kjøper bli belastet med forsinkelsesrenter i samsvar med den til enhver tid gjeldende prosentsats etter lov om renter ved forsinket betaling.

4.6 Kjøper vil bli belastet med purregebyr hver gang selger sender en skriftlig purring.

4.7 Ved en eventuell oversendelse til inkasso, bortfaller avtalte rabatter.

5. Salgspant

5.1 Selger har salgspant i de leverte varene inntil kjøpesummen med eventuelle renter og omkostninger er betalt. Inntil så er skjedd har ikke kjøper rett til å pantsette. selge eller på annen måte overdra varen fra den oppgitte vareadresse uten selgers skriftlige samtykke. 

5.2 Kjøper forplikter seg ellers til å behandle salgspantbeheftede varer med tilbørlig aktsomhet og holde disse forsikret i tilfelle tap eller skade.

6. Leveringsbetingelser

6.1 Det oppgitte leveringstidspunkt er veiledende.

6.2 Kjøper skal angi hvor varen skal leveres. Fraktutgifter betales av kjøper.

6.3 Levering anses skjedd, og risikoen går over på kjøper, når varen er overlevert kjøper eller hans representant eller senest tre arbeidsdager etter at kunden er meddelt at varen er klar for henting.

6.4 Selger forplikter seg til å gjøre alle rimelige anstrengelser for å oppfylle den angitte leveringstid. Ved forsinkelser skal selger snarest underrette kjøper.

6.5 Dersom kjøpet forutsetter installasjon skal kjøper gi selger adgang til lokalene i god tid før leveringstidspunktet. Alle nødvendige tekniske forutsetninger for installasjonen må foreligge når installasjonen skal iverksettes. Oppstår forsinkelse ved at kjøper ikke oppfyller sine forpliktelser etter dette punkt, utsettes leveringstidspunktet tilsvarende.

6.6 For installasjoner og andre konsulentoppdrag går Office Center Hønefoss AS god for at de konsulenter som blir stilt til rådighet har de nødvendige kvalifikasjonene.

6.6 Office Center Hønefoss AS er kun ansvarlig for egne konsulenters arbeid, og kan ikke gjøres ansvarlig for andre ytelser, oppgaver eller forpliktelser enn det som er beskrevet her, eller som er uutrykkelig nevnt i skriftlig tilbud fra selger.

6.7 For konsulenter er tjenesten som leveres primært tilgjengelighet på kvalifisert personell i et avtalt tidsrom. Hvis ikke annet er eksplisitt nevnt i skriftlig tilbud har Office Center Hønefoss AS ikke garantert noe resultat av tiden som blir brukt.

6.5 Kjøper skal gi Office Center Hønefoss AS alle nødvendige opplysninger for vår gjennomføring av leveringen, herunder sørge for at andre leverandører gir informasjon og samarbeider.

6.6 Levering av konsulenttjenester anses skjedd når en konsulent har stilt seg til rådighet for kjøper ihht. inngått avtale. Manglende opplysninger eller samarbeid fra andre leverandører påvirker ikke dette.

6.8 Oppstår forsinkelse ved at kjøper ikke oppfyller sine forpliktelser vil omfanget på tidsforbruket utvides automatisk, uavhengig av hva selger har oppgitt i tilbudet.

6.9 Dersom ikke annet er avtalt leveres produktene fra Office Center Hønefoss AS med produsentens standard garantibetingelser.

7. Avbestilling

7.1 Kjøper kan, før avtalt leveringstidspunkt, avbestille varen når selger samtykker. Forutsetningen er at kjøper dekker selgers omkostninger, samt erstatter tapt arbeidsfortjeneste og annet tap selger måtte lide ved avbestillingen.

8. Undersøkelsesplikt og reklamasjon

8.1 Ved levering skal kjøper straks undersøke varen og/eller resultatet av konsulenttjenesten. Eventuelle reklamasjoner skal umiddelbart meddeles selger, og senest 7 dager etter levering. Gjelder reklamasjonen transportskade, antall kolli eller vekt, må denne også rettes til vedkommende transportør.

8.2 Dersom det senere oppdages feil eller mangler som kjøper ikke kunne eller burde oppdaget ved levering, skal reklamasjonen rettes til selger straks mangelen er oppdaget. Reklamasjonen kan ikke under noen omstendighet fremsettes når det er gått mer enn 1 år fra levering.

8.3 Enhver reklamasjon skal skje skriftlig og skal inneholde oppgave over feilen eller mangelens art og omfang. Reklamasjonen skal rettes til selgers kundeserviceavdeling.

9. Mangelfull levering

9.1 Ved vesentlig forsinkelse kan kjøper heve kjøpet. Gjelder kjøpet bestillingsvarer er dog kjøpers hevingsrett betinget av at selger har en tilsvarende rett overfor den leverandør hvor ordren er plassert.

9.2 Ønsker kjøper å gjøre gjeldende hevingsretten som følge av vesentlig forsinkelse, plikter kjøper umiddelbart å underrette selger om dette. Leveres varene før selger mottar hevingskrav plikter kjøper å betale samtlige fraktutgifter.

9.3 Foreligger det på leveringstidspunktet mangler ved varen eller dokumenterbare mangler på konsulenttjenesten, har selger valget mellom å avhjelpe mangelen, foreta omlevering eller gi et forholdsmessig prisavslag. Det anses som mangel at varen ikke oppfyller de spesifikasjoner som er skriftlig angitt i tilbudet. Utover spesifikasjonene bærer kjøper risikoen for at varen tilfredsstiller hans behov.

9.4 Retten til å påberope seg mangler bortfaller hvis varen blir forandret eller reparert av andre enn selgeren, uten dennes samtykke.

9.5 Dersom selger avhjelper mangelen eller foretar omlevering innen rimelig tid, har kjøper ikke rett til å heve kjøpet. Krav om å heve kjøpet må fremsettes skriftlig straks det er konstatert at mangelen ikke vil bli avhjulpet eller omlevering ikke vil bli foretatt innen rimelig tid. Ikke under noen omstendigheter har kjøperen rett til å heve kjøpet dersom mangelen ikke er vesentlig.

10. Begrenset erstatningsansvar

10.1 Dersom det som følge av uaktsomhet fra selgers side oppstår et vesentlig mislighold som berettiger kjøper til å heve kjøpet, kan han kreve erstattet direkte tap som han derved påføres, dog oppad begrenset til varens fakturaverdi. Denne rett til erstatning omfatter ikke kjøperens direkte eller indirekte produksjonstap, tap av forventet fortjeneste ved videresalg, eller noen annen form for konsekvenstap.

10.2 Utover bestemmelsene i dette punktet er selger ikke ansvarlig for tap, skade eller ulempe som følge av forsinket levering eller mangler med mindre det foreligger grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side.

11. Vesentlige leveringshindringer

11.1 Kjøper kan ikke kreve kjøpet gjennomført eller gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser dersom det foreligger en hindring som selger ikke kan overvinne, eller forsåvidt oppfyllelse vil medføre så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig mislighold til kjøpers interesse i at selger oppfyller.

11.2 Faller hindringen bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse når ikke dette etter den tid som har gått, vil være vesentlig mer tyngende eller få en annen karakter enn selger kunne forutse eller det forøvrig vil være urimelig å kreve oppfyllelse.

12. Retur

12.1 Varer kan kun returneres etter forutgående avtale mellom kjøper og selger. Dersom årsaken til returen ikke skyldes feil fra selgers side, skal kjøper dekke returomkostningene.

12.2 Dersom det avtales retur, skal originalemballasje benyttes. Skader som følge av dårlig emballering dekkes av kjøper.

12.3 Konsulenttjenester kan ikke returneres eller kreves omgjort uten at det kan påvises vesentlige mangler.

13. Verneting, kjøpsloven

13.1 I tilfelle søksmål er selgers verneting vedtatt av begge parter.

13.2 I forbrukerkjøp skal selgers alminnelige salgs- og leveringsbetingelser tilpasses kjøpsloven så langt dette er nødvendig for å tilfredsstille lovens preseptoriske regler.

14. Kjøpers innkjøpsbetingelser

14.1 Selgers salgsvilkår anses godtatt ved mottak av selgers ordrebekreftelse eller senest ved påbegynt levering. Kjøpers innkjøpsbetingelser skal således ikke anvendes.

15. Taushetsplikt

15.1 All informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med gjennomføringen av leveringen skal behandles konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten skriftlig samtykke fra den annen part.

15.2 En part kan dog gjøre slik informasjon tilgjengelig for utenforstående, dersom den allerede var kjent for parten på det tidspunkt informasjonen ble mottatt uten forpliktelse om konfidensialitet, er gitt av en av partene til en tredjepart uten forpliktelse om konfidensialitet, er eller blir alminnelig kjent på annen måte enn ved feil begått av en av partene, eller mottas fra andre på rettmessig måte uten forpliktelse om konfidensialitet.

15.3 Bestemmelsen i første avsnitt er ikke til hinder for utlevering av informasjon når dette følger av ufravikelig lovgivning (herunder offentlighetslova) eller i henhold til regler som er fastsatt av relevante aksjebørs. Om mulig, skal den annen part varsles før slik informasjon gis.

15.4 Partene kan også overføre informasjon til utenforstående i den utstrekning dette er nødvendig for gjennomføring av leveransen, forutsatt at slik annen mottager av informasjon pålegges en plikt til konfidensialitet slik det fremgår av dette punkt.

15.5 Bestemmelsen i første avsnitt er ikke til hinder for at partene kan utnytte erfaring og kompetanse som opparbeides i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen.