Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse på siden. Du kan lese mer om hvorfor og hvordan her.

OK
Forside

Abonnementsvilkår

Service Level Agreement for skytjenester produsert av Office Center Hønefoss AS

1. Anvendelse

1.1 Abonnementsvilkårene til Office Center Hønefoss A/S gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene.

1.2 Disse vilkårene gjelder for abonnementstjenester tilbudt som skytjenester der det er opplyst at Office Center Hønefoss AS er produsent. For skytjenester levert produsert av andre gjelder våre alminnelige salgsbetingelser.

1.3 Der det i disse betingelsene benyttes "vi", "oss" eller "selger" er det Office Center Hønefoss AS det henvises til.

1.4 Der det i disse betingelsene benyttes "kjøper" er det organisasjonen som har bestilt tjenesten det henvises til.

1.5 Der "kjøper" henviser til en person som skal motta informasjon er det personen hos kjøper som aksepterte tilbudet det henvises til.

1.6 Hvis kjøper skriftlig har underrettet selger om at en annen person i organisasjonen enn den som har akseptert tilbudet skal fungere som tjenestens kontaktperson, vil "kjøper" i disse betingelsene henvise til den personen.

2. Pris

2.1 Alle priser er eksklusiv mva.

2.2 Alle ekstraomkostninger som forårsakes av leverings- og transporthindringer og som ikke kan tilregnes selger, betales av kjøper.

2.3 Alle priser, unntatt etablering, er abonnementspriser som gjelder pr enhet pr måned.

2.4 For alle tjenester gjelder den prisen som er opplyst i tilbudet.

2.5 Selger kan årlig justere prisen per enhet ihht. indeks for arbeidskraftkostnad innen informasjon og kommunikasjon. Endringen gjelder fra 1. kvartal påfølgende år.

2.6 For avtaler inngått i løpet av 4. kvartal vil prisendringen gjelde fra 2. kvartal påfølgende år.

3. Fakturering

3.1 Første faktura dateres den dag kjøper er underrettet om at tjenesten er er etablert og tjenesten er tilgjengelig for kjøper.

3.2 Etablering blir i sin helhet belastet på første faktura.

3.3 Hver faktura gjelder for 12 måneder ad gangen (årlig fakturering), med 1. januar som fakturadato for tjenesten.

3.4 Ved oppstart av tjenesten gjelder alltid første faktura fra opprettelse av tjenesten og frem til neste hovedforfall.

3.5 Nye enheter blir belastet kjøper fra de er opprettet og kjøper er underrettet om at den nye enheten kan tas i bruk.

3.6 Nye enheter blir fakturert på første forfallsdato etter at enheten er opprettet.

3.7 Fjerning av enheter på abonnementstjenester påvirker ikke prisen på fakturaer som allerede er sendt.

3.8 Hvis prisen kjøper har fått opplyst i tilbudet er knyttet til et bestemt antall enheter, vil antall enheter kunden faktureres for ikke bli lavere enn det antall enheter som er forutsatt i tilbudet.

4. Betalingsbetingelser

4.1 Kjøpesummen forfaller til betaling 10 kalenderdager etter fakturadato, dette såfremt annet ikke er avtalt.

4.2 På selgers forlangende må kjøper stille tilfredsstillende garanti for riktig betaling.

4.3 Kjøpers reklamasjon på grunn av ikke vesentlige mangler gir ikke kjøper rett til å holde tilbake betalingen utover forfall.

4.4 Motregning fra kjøpers side krever samtykke fra selger.

4.5 Ved overskridelse av betalingsfristen vil kjøper bli belastet med forsinkelsesrenter i samsvar med den til enhver tid gjeldende prosentsats etter lov om renter ved forsinket betaling

4.6 Kjøper vil bli belastet med purregebyr på kr. 65, - hver gang selger sender en skriftlig purring.

4.7 Ved en eventuell oversendelse til inkasso, bortfaller avtalte rabatter.

4.8 Kjøpers betalingsplikt fortsetter å løpe helt til tjenesten er avsluttet.

5. Kjøpers data

5.1 Alle data som kjøper laster opp til tjenesten ved normal bruk av tjenesten forblir kjøpers eiendom.

5.2 Office Center Hønefoss AS har ingen rettigheter til kjøpers data hverken mens kjøper bruker tjenesten eller etter at tjenesten er avsluttet.

5.3 Office Center Hønefoss AS sletter alle kjøpers data fra sine systemer innen 30 dager etter at tjenesten er avsluttet. Dette inkluderer eventuelle sikkerhetskopier Office Center Hønefoss AS har tatt som en del av tjenesten.

5.4 Office Center Hønefoss AS sender varsel til kjøper om at data blir slettet 5 virkedager før data faktisk blir slettet. Varselet sendes til den som har sendt oss oppsigelsen.

5.5 Hvis kjøper ønsker at Office Center Hønefoss AS skal beholde kjøpers data liggende i sine systemer etter at abonnementet er avsluttet må kjøper forlenge abonnementet.

5.6 Hvis kjøper ønsker kopi av sine data før data slettes må dette bestilles skriftlig, senest 3 virkedager før sletting. Bestillingen skal sendes til vår kundeserviceavdeling.

5.7 Hvis det oppstår feil eller mangler ved kjøpers data som skyldes selgers mangelfulle eller feilaktige håndtering, skal selger omgående og uten ytterligere vederlag rekonstruere dataene. Dersom selger alene ikke er i stand til å utføre rekonstruksjon skal rekonstruksjonen skje i samarbeid mellom partene, eventuelt ved hjelp av tredjepart. Selger skal i så fall dekke eventuelle egne, ekstra lønnskostnader og eventuelle eksterne kostnader hvis kjøper godtar selgers valg av 3.part. Kjøper kan ikke fremme andre krav mot selger for feil eller mangler ved data eller som følge av tap av data.

5.8 Skyldes tap av data kjøpers forhold eller forhold kjøper har risikoen for skal også data rekonstrueres i samarbeid mellom partene, men selger skal godtgjøres for sitt arbeid med rekonstruksjonen etter selgers ordinære timesatser.

6. Leveringsbetingelser

6.1 Det oppgitte leveringstidspunkt er veiledende.

6.2 Kjøper skal gi Office Center Hønefoss AS alle nødvendige opplysninger for vår gjennomføring av leveringen, herunder sørge for at andre leverandører gir informasjon og samarbeider om nødvendige endringer.

6.3 Levering anses skjedd når tjenesten er etablert og kjøper har blitt underrettet om dette. Manglende opplysninger eller samarbeid fra andre leverandører påvirker ikke leveringstidspunktet.

6.4 Selger forplikter seg til å gjøre alle rimelige anstrengelser for å oppfylle den angitte leveringstid. Ved forsinkelser skal selger snarest underrette kjøper.

6.5 Dersom kjøpet forutsetter installasjon skal kjøper gi selger adgang til lokalene i god tid før leveringstidspunktet. Alle nødvendige tekniske forutsetninger for installasjonen må foreligge når installasjonen skal iverksettes. Oppstår forsinkelse ved at kjøper ikke oppfyller sine forpliktelser etter dette punkt, påvirkes ikke leveringstidspunktet.

6.6 Tjenesten kan endres når som helst, forutsatt at endringen med rimelighet kan sies å fortsatt inneha de egenskapene som ble beskrevet i tilbudet og endringen ikke medfører uttilgjengelighet for kjøper.

6.7 Endringer som resulterer i andre krav til klientutstyr enn det som kjøper fikk oppgitt i tilbudet eller tjenestebeskrivelsen, slik at endringen kan resultere i utilgjengelighet for kjøper hvis kjøper ikke foretar endringer i klientutstyret, skal publiseres på selgers nettsted senest 60 dager før endringen trer i kraft og kjøper skal i tillegg underrettes direkte.

7. Garantert tilgjengelighet

7.1 Tilgjengeligheten måles kvartalsvis.

7.2 Tilgjengeligheten måles innenfor avtalt tjenestetid.

7.3 Tjenestetiden er, hvis ikke annet er opplyst i tilbudet, Office Center Hønefoss AS sin åpningstid.

7.4 Tilgjengeligheten måles med utgangspunkt i tjenestens infrastruktur. Brudd på tilgjengeligheten som skyldes lokale forhold hos kjøper teller ikke når tjenestens tilgjengelighet skal måles.

7.5 Varslet nedetid og planlagt arbeid teller ikke med i beregningen av tilgjengelighet.

7.6 Tjenesten skal være tilgjengelig for kjøper 99,5 % av tiden, dvs maksimalt 11 timers utilgjengelighet pr kvartal.

8. Undersøkelsesplikt og reklamasjon

8.1 Ved levering skal kjøper straks kontrollere tjenesten. Eventuelle reklamasjoner skal umiddelbart meddeles selger, og senest 14 dager etter levering. 

8.2 Dersom det senere oppdages feil eller mangler som kjøper ikke kunne eller burde oppdaget ved levering, skal reklamasjonen rettes til selger straks mangelen er oppdaget. Reklamasjonen kan ikke under noen omstendighet fremsettes når det er gått mer enn 1 år fra etablering.

8.3 Enhver reklamasjon skal skje skriftlig og skal inneholde oppgave over feilen eller mangelens art og omfang. Reklamasjonen skal rettes til selgers kundeserviceavdeling.

9. Mangelfull levering

9.1 Ved vesentlig forsinkelse kan kjøper heve kjøpet. Gjelder kjøpet bestillingsvarer er dog kjøpers hevingsrett betinget av at selger har en tilsvarende rett overfor den leverandør hvor ordren er plassert.

9.2 Ønsker kjøper å gjøre gjeldende hevingsretten som følge av vesentlig forsinkelse, plikter kjøper umiddelbart å underrette selger om dette. Leveres tjenestene før selger mottar hevingskrav plikter kjøper å betale.

9.3 Foreligger det på leveringstidspunktet mangler ved varen, har selger valget mellom å avhjelpe mangelen, foreta omlevering eller gi et forholdsmessig prisavslag. Det anses som mangel at varen ikke oppfyller de spesifikasjoner som er skriftlig angitt i tilbudet. Utover spesifikasjonene bærer kjøper risikoen for at varen tilfredsstiller hans behov.

9.4 Retten til å påberope seg mangler bortfaller hvis varen blir forandret eller reparert av andre enn selgeren, uten dennes samtykke.

9.5 Dersom selger avhjelper mangelen eller foretar omlevering innen rimelig tid, har kjøper ikke rett til å heve kjøpet. Krav om å heve kjøpet må fremsettes skriftlig straks det er konstatert at mangelen ikke vil bli avhjulpet eller omlevering ikke vil bli foretatt innen rimelig tid. Ikke under noen omstendigheter har kjøperen rett til å heve kjøpet dersom mangelen ikke er vesentlig.

10. Begrenset erstatningsansvar

10.1 Dersom det som følge av uaktsomhet fra selgers side oppstår et vesentlig mislighold som berettiger kjøper til å heve kjøpet, kan han kreve erstattet direkte tap som han derved påføres, dog oppad begrenset til tjenestens fakturaverdi. Denne rett til erstatning omfatter ikke kjøperens direkte eller indirekte produksjonstap, tap av forventet fortjeneste ved videresalg, eller noen annen form for konsekvenstap.

10.2 For hver periode som har en tilgjengelighet lavere enn det som er garantert skal selger redusere enhetsprisen for den berørte tjenesten med 10 % for hvert prosentpoeng (avrundet til 2 desimaler) den faktiske tilgjengeligheten er lavere enn den garanterte.

10.3 Den maksimale reduksjonen pr kvartal tilsvarer 50 % av 2 månedsavgifter.

10.4 Utover bestemmelsene i dette punktet er selger ikke ansvarlig for tap, skade eller ulempe som følge av forsinket levering, utilgjengelighet eller mangler med mindre det foreligger grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side.

11. Vesentlige leveringshindringer

11.1 Kjøper kan ikke kreve kjøpet gjennomført eller gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser dersom det foreligger en hindring som selger ikke kan overvinne, eller forsåvidt oppfyllelse vil medføre så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig mislighold til kjøpers interesse i at selger oppfyller.

11.2 Faller hindringen bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse når ikke dette etter den tid som har gått, vil være vesentlig mer tyngende eller få en annen karakter enn selger kunne forutse eller det forøvrig vil være urimelig å kreve oppfyllelse.

12. Oppsigelse

12.1 Kjøper kan avslutte hele abonnementet med 3 måneders varsel.

12.2 Hvis det er oppgitt bindingstid i tilbudet kjøper har akseptert vil resten av bindingstiden faktureres på den dagen som ville vært abonnementets neste forfallsdato. Sluttfakturaen vil lyde på det antall enheter som kjøper hadde på siste faktura før oppsigelsen ble mottatt.

12.3 Kjøper har selv ansvar for å sikre seg kopi av data kjøper ønsker å beholde før abonnementets utløp.

12.4 Office Center Hønefoss AS plikter, mot vederlag, å levere kjøper kopi av alle kjøpers data hvis kjøper bestiller dette før abonnementets utløp. Kjøpers data blir utlevert i samme format som har blitt brukt til å oppbevare kjøpers data mens abonnementet var i bruk.

12.5 Der kjøper har leid egne, virtuelle maskiner vil kjøpers data inkludere operativsystemet med innhold og konfigurasjon. Det er i så fall ikke inkludert noen operativsystem-, programvare- eller brukerlisenser med kjøpers data.

12.6 Selger skal medvirke til tilbakeføring av data til kjøper eller overføring til ny leverandør mot godtgjøring etter selgers ordinære timesatser.

12.7 Hvis kjøpers data skal utleveres på fysiske lagringsmedium gjelder selgers ordinære priser for salg av slikt utstyr som skal benyttes. Lagringsmedium er en salgsvare og selgers ordinære salgsbetingelser kommer til anvendelse.

13. Verneting, kjøpsloven

13.1 I tilfelle søksmål er selgers verneting vedtatt av begge parter.

13.2 I forbrukerkjøp skal selgers alminnelige salgs- og leveringsbetingelser tilpasses kjøpsloven så langt dette er nødvendig for å tilfredsstille lovens preseptoriske regler.

14. Kjøpers innkjøpsbetingelser

14.1 Selgers salgsvilkår anses godtatt ved mottak av selgers ordrebekreftelse eller senest ved påbegynt levering. Kjøpers innkjøpsbetingelser skal således ikke anvendes.

15. Taushetsplikt

15.1 All informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med gjennomføringen av leveringen skal behandles konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten skriftlig samtykke fra den annen part.

15.2 En part kan dog gjøre slik informasjon tilgjengelig for utenforstående, dersom den allerede var kjent for parten på det tidspunkt informasjonen ble mottatt uten forpliktelse om konfidensialitet; er gitt av en av partene til en tredjepart uten forpliktelse om konfidensialitet; er eller blir alminnelig kjent på annen måte enn ved feil begått av en av partene; eller mottas fra andre på rettmessig måte uten forpliktelse om konfidensialitet.

15.3 Bestemmelsen i første avsnitt er ikke til hinder for utlevering av informasjon når dette følger av ufravikelig lovgivning (herunder offentlighetslova). Om mulig, skal den annen part varsles før slik informasjon gis.

15.4 Partene kan også overføre informasjon til utenforstående i den utstrekning dette er nødvendig for gjennomføring av leveransen, forutsatt at slik annen mottager av informasjon pålegges en plikt til konfidensialitet slik det fremgår av dette punkt.

15.5 Bestemmelsen i første avsnitt er ikke til hinder for at partene kan utnytte erfaring og kompetanse som opparbeides i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen.